JIS W 0105:1984 本文1
航空用語(油圧及び空気圧系統)
JIS W 0106:1995 本文1
航空用語(航空機一般)
JIS W 0107:1987 本文1
航空用語(航空機用電気及び灯火系統)
JIS W 0108:1976 本文1
航空用語(機体構造)
JIS W 0109:1977 本文1
航空用語(エンジン)
JIS W 0110:1987 本文1
航空用語(航空機の環境制御)
JIS W 0131:1991 本文1
航空用語-機材運用
JIS W 8301:2016 本文1
航空標識の色